Lekcje

a

Lekcja 16:

pobierz lekcję .rar

Globalizacja

Autor scenariusza: Izabela Meyza

Redakcja merytoryczna: Mateusz Benedyk

Rozdziały:
24

rozdział

26

rozdział

Opis

Uczestnicy i uczestniczki poznają najważniejsze międzynarodowe organizacje gospodarcze oraz zastanowią się nad skutkami procesu globalizacji.

Cele

Po lekcji uczestnicy i uczestniczki:

  • wymieniają najważniejsze międzynarodowe organizacje gospodarcze,
  • wiedzą, na czym polega proces globalizacji,
  • znają skutki globalizacji.

Przebieg Zajęć

Ćwiczenie 1
Image

Czas:

15 min.
Image

metoda:

praca w grupach
Image

pomoce:

kreda i tablica lub flipchart i marker, karta pracy „Globalizacja”

Zapytaj uczestników i uczestniczki:
• W jakich krajach zostały wyprodukowane przedmioty, które nosicie w swoich plecakach/torbach?
• Czy znacie pochodzenie przedmiotów, z których korzystacie w domach?

W razie potrzeby możesz poprosić o wyjęcie długopisów/piórników/telefonów i przeczytanie zapisanego na nich kraju produkcji. Zbierz odpowiedzi uczestników.
Następnie podziel uczestników i uczestniczki na 3 grupy. Niech każda z nich wybierze jeden przedmiot spośród wyżej analizowanych. Rozdaj grupom przeznaczone dla nich fragmenty karty pracy „Globalizacja” i poproś o wykonanie zadań w nich zawartych.

Opcjonalnie
Zamiast prosić uczestników i uczestniczki o wybranie przedmiotów z plecaków, możesz wcześniej przygotować kilka produktów, które zostały wytworzone w różnych krajach (także innych niż kraj będący siedzibą firmy). W razie braku przedmiotów, możesz przygotować obrazki je ilustrujące.
Podsumowując ćwiczenie, możesz zadać następujące pytania:
• Czy amerykańskiej/niemieckiej/brytyjskiej firmie opłaca się produkować w ich kraju? Dlaczego tak?/Dlaczego nie?
• Jakie korzyści ma konsument, jeżeli kupuje przedmioty w innym kraju niż siedziba firmy (np. w Chinach)?
• Jaki wpływ na rozwój kraju ma to, że jakaś firma decyduje się przenieść produkcję do niego?
• Dzięki jakiemu zjawisku możliwe są intensywne kontakty między przedsiębiorcami z różnych stron świata?

Ćwiczenie 2
Image

Czas:

10 min.
Image

metoda:

burza myśli
Image

pomoce:

kreda i tablica lub flipchart i marker, karta pracy „Globalizacja”

Zapytaj uczestników i uczestniczki:
• Na czym polega zjawisko globalizacji?
• Dlaczego w ostatnich latach procesy globalizacji bardzo się nasilają?
Zbierz skojarzenia. Zauważ, że globalizacja to proces zachodzący od momentu, kiedy wspólnoty ludzkie zaczęły się rozwijać gospodarczo, ale w ostatnich dekadach stał się on bardziej intensywny. Powiedz, że globalizacja polega na zwiększaniu gospodarczej integracji między różnymi częściami świata. Zauważ także, że procesy globalizacyjne dzieją się przede wszystkim w trzech obszarach: przepływu dóbr, usług oraz kapitału.

Ćwiczenie 3
Image

Czas:

10 min.
Image

metoda:

praca w grupach
Image

pomoce:

kreda i tablica lub flipchart i marker, karta pracy „Instytucje międzynarodowe” x 3

Powiedz, że w miarę jak integracja gospodarcza między różnymi częściami świata zaczęła przybierać na sile, zauważono potrzebę stworzenia instytucji międzynarodowych, które wspierałyby ten proces. Poproś, by uczestnicy – siedząc w tych samych grupach, co w poprzednim ćwiczeniu – spróbowali dopasować nazwy instytucji do ich definicji. W tym celu rozdaj im karty pracy „Instytucje międzynarodowe” .
Jeżeli po wykonanym ćwiczeniu widzisz taką potrzebę, wyjaśnij dokładniej rolę poszczególnych instytucji i dopytaj, czy wszystkie pojęcia są jasne.
Zapytaj:
• Czy potraficie wskazać, które spośród międzynarodowych organizacji mają największe znaczenie, a które stopniowo je tracą? Dlaczego tak się dzieje?

Ćwiczenie 4
Image

Czas:

10 min.
Image

metoda:

burza myśli
Image

pomoce:

kreda i tablica lub flipchart i marker

Podziel tablicę na dwie części – w jednej napisz PLUSY, w drugiej – MINUSY. Na samej górze zapisz hasło GLOBALIZACJA. Następnie poproś uczestników, by bazując na wnioskach z poprzednich ćwiczeń i własnych refleksjach wymieniali plusy i minusy tego zjawiska. Ich pomysły zapisuj na tablicy w odpowiedniej części.
Na koniec zapytaj:
• Widzicie więcej plusów czy minusów tego zjawiska?
• Czy waszym zdaniem w dzisiejszym świecie byłoby możliwe życie w odłączeniu od globalizacji? Co byśmy wtedy stracili, a co zyskali?
• Jaki ma ona wpływ na wasze codzienne życie?

Słowniczek

bilans handlowy

zestawienie wielkości eksportu dóbr z danego państwa i importu dóbr do danego państwa w określonym czasie (np. w roku). Jeśli eksport jest większy niż import, mówimy o dodatnim bilansie handlowym. Jeśli import przeważa nad eksportem, bilans handlowy jest ujemny.

eksport

sprzedaż towarów i usług kontrahentom spoza granic danego kraju; przeciwieństwo importu. Eksportem z Polski jest zatem zarówno sprzedaż wyprodukowanego w Polsce sprzętu AGD hurtownikowi z siedzibą we Francji, jak i wykonanie przez polską spółkę informatyczną aplikacji na telefony komórkowe na zlecenie przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii.

globalizacja

proces rozwoju międzynarodowej współpracy gospodarczej. Globalizacja przejawia się zwłaszcza we wzroście międzynarodowej wymiany handlowej (importu i eksportu), większym przepływie zagranicznych inwestycji i w międzynarodowych przepływach ludności. Dlatego też za czynniki sprzyjające globalizacji uważa się znoszenie barier handlowych (np. ceł), ochronę praw zagranicznych inwestorów czy znoszenie barier w przepływie ludzi (np. łagodniejsza polityka wizowa). Otwarcie się na procesy globalizacyjne było jednym z najważniejszych elementów transformacji ustrojowej w Polsce. Włączenie się Chin i Indii do procesu globalizacji (od przełomu lat 70. i 80. XX w. w przypadku Chin i od lat 90. XX w. w przypadku Indii) uważa się za najważniejszą przyczynę awansu setek milionów Chińczyków i Hindusów powyżej granicy ubóstwa ustalanej przez Bank Światowy.

import

zakup towarów i usług od kontrahentów spoza granic danego kraju; przeciwieństwo eksportu. Importem do Polski jest zatem zarówno zakup gazu od rosyjskich firm przez polskie spółki zajmujące się dystrybucją gazu, jak i zakup porady prawnej od londyńskiej firmy prawniczej przez polskie przedsiębiorstwo, które chce wejść na rynek brytyjski.

integracja

(w rozumieniu gospodarczym) pogłębianie zależności pomiędzy firmami, krajami czy regionami. O integracji w przypadku firm mówimy, gdy dwa przedsiębiorstwa łączą się w jedno (jeśli są to spółki z tej samej branży jest to tzw. integracja pozioma; jeśli spółka przejmuje swojego dostawcę lub odbiorcę, to mamy do czynienia z integracją pionową). O integracji słyszymy najczęściej w kontekście krajów lub regionów – kiedy na danym obszarze powiększają się powiązania handlowe i kapitałowe (np. w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej). Procesy integracyjne na poziomie całej kuli ziemskiej noszą nazwę globalizacji.