Animacje

a

Rozdziały 1-26 podręcznika zostały przerobione na animacje we współpracy z kanałem „Prosta ekonomia”. Poniżej znajdą Państwo komplet 26 filmów ilustrujących kolejne rozdziały podręcznika.

Rozdział 1. Ekonomia jako dziedzina życia

Rozdział 2. Rzadkość i koszt alternatywny

Rozdział 3. Produkcja i czynniki produkcji

Rozdział 4. Praworządność a społeczeństwo

Rozdział 5. Podział pracy

Rozdział 6. Pieniądz i funkcje pieniądza

Rozdział 7. Suwerenność konsumenta i ceny

Rozdział 8. Koszty i ceny

Rozdział 9. Rynek: prawa popytu i podaży

Rozdział 10. Ilustracje krzywych popytu i podaży

Rozdział 11. Ceny maksymalne i minimalne wprowadzane przez państwo

Rozdział 12. Inflacja

Rozdział 13. Banki

Rozdział 14. Stopa procentowa i wartość pieniądza w czasie

Rozdział 15. Bank centralny

Rozdział 16. Bank centralny a stopy procentowe

Rozdział 17. Wzrost i rozwój gospodarczy

Rozdział 18. Produkcja intelektualna i materialna

Rozdział 19. Bezrobocie

Rozdział 20. Spory wokół roli państwa w gospodarce

Rozdział 21. Podatki

Rozdział 22. Budżet państwa i finanse publiczne

Rozdział 23. Deficyt budżetowy i dług publiczny

Rozdział 24. Socjalizm i transformacja gospodarcza

Rozdział 25. Globalizacja i handel międzynarodowy

Rozdział 26. Integracja międzynarodowa, kurs walutowy i światowe centra finansowe