Lekcje

a

Lekcja 5:

pobierz lekcję .rar

Konsument i ceny

Autor scenariusza: Izabela Meyza

Redakcja merytoryczna: Mateusz Benedyk

Rozdziały:
7

rozdział

8

rozdział

Opis

Uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, jaka jest rola konsumenta w procesach gospodarczych i kształtowaniu cen. Następnie poznają, jakie koszty mają wpływ na cenę produktu.

Cele

Po lekcji uczestnicy i uczestniczki:

  • wymieniają czynniki, które mają wpływ na cenę produktu,
  • wiedzą, w jaki sposób decyzje konsumentów mogą wpływać na finalne ceny dóbr,
  • są bardziej świadomi suwerenności konsumenta, a także jej ograniczeń.

Przebieg Zajęć

Ćwiczenie 1
Image

Czas:

15 min.
Image

metoda:

symulacja
Image

pomoce:

młoteczek lub tłuczek do mięsa, kreda i tablica, 10 kartek

Poproś uczestników i uczestniczki, by pomyśleli o jednej rzeczy, którą chcieliby mieć/zrobić w tej chwili. Podpowiedz, że może to być np. coś do zjedzenia, konkretna rzecz materialna, ale także coś, co spełni ich marzenie lub zaspokoi potrzebę np. dzień wolny od szkoły, nowe buty, dobre auto, egzotyczna wycieczka itp. Na tablicy zapisuj pomysły/pragnienia uczestników. Następnie niech każda osoba podejdzie do tablicy i postawi kropkę przy trzech rzeczach, które chciałaby mieć najbardziej. Wybierz 10 najchętniej wybieranych pomysłów i zapisz każdy na osobnej kartce.
Następnie poproś, by uczestnicy i uczestniczki wyobrazili sobie, że jesteś w posiadaniu tych 10 rzeczy i postanowiłeś/aś je sprzedać na drodze licytacji.
Krótko wytłumacz jej warunki (możesz także zapisać je na tablicy):
1. Każdy uczestnik aukcji ma do dyspozycji 1000 dukatów (na wszystkie licytacje), których nie może przekazać nikomu innemu. Za przedmioty można płacić jedynie w dukatach.
2. Cenę wywoławczą można przebić poprzez podniesienie ręki i wypowiedzenie kwoty, którą jest się w stanie zapłacić za dany przedmiot. Minimalna kwota, o jaką można przebić poprzednią cenę, to 50 dukatów.
3. Stuknięcie młotkiem po raz trzeci kończy licytację przedmiotu.
4. Cena wywoławcza każdego przedmiotu wynosi 50 dukatów.
Po przedstawieniu zasad rozpocznij licytowanie marzeń. Osobie, która wygra licytację danej rzeczy, wręcz kartkę z napisem jako symbol wygranej.
Po zakończonej licytacji wszystkich przedmiotów poproś uczestników i uczestniczki, by wstali i okrążyli swoje krzesła, w ten sposób wychodząc z roli licytujących. Zakończ symulację słowami: „Wychodzimy z krainy, gdzie za marzenia płaci się dukatami i z powrotem wchodzimy w rolę uczniów i uczennic”.
Krótko zbierz wrażania i emocje, które pojawiły się w uczestnikach i uczestniczkach podczas ćwiczenia.

Ćwiczenie 2
Image

Czas:

10 min.
Image

metoda:

dyskusja
Image

pomoce:

brak

Zapytaj uczestników i uczestniczki, czy kiedykolwiek brali udział w prawdziwej licytacji (np. w internecie) lub ją obserwowali. Poproś o opowiedzenie o ich doświadczeniach. Na podstawie poprzedniego ćwiczenia oraz ich doświadczeń, poproś o odpowiedzenie na pytania:
• Na czym polega licytacja?
• Kto ją wygrywa?
• Kiedy jest unieważniona?
• Czy spotkaliście się z licytacją, w której nikt nie chciał kupić produktu? Dlaczego tak się mogło stać?
• Czy obserwowaliście licytacje, w których towary były sprzedawane bardzo drogo (np. książki w cenie powyżej 100 zł albo antyki)? Dlaczego ceny były tak wysokie?
Powiedz, że licytacja to sytuacja, w którą zaangażowani są zarówno sprzedawca, jak i klient: jeżeli klient jest w stanie płacić więcej, producent/sprzedawca może sobie pozwolić na podniesienie ceny . Jeżeli natomiast nikt nie płaci nawet najniższej ceny, producent dostaje sygnał, że jego towary z jakiegoś powodu nie są wartościowe dla innych.
Wytłumacz, że zaczęliście zajęcia od licytacji, bo może być ona metaforą, dzięki której lepiej zrozumiemy funkcjonowanie rynku. Powiedz, że między producentami i klientami trwa ciągła „licytacja” na produkty: producenci szacują, po jakiej cenie mogą sprzedać produkty, a klienci – biorąc pod uwagę swoje preferencje i to, jaką wartość ma dla nich dany towar, szacują, ile mogą za niego zapłacić. Jeżeli więcej klientów chce kupić dany przedmiot, producent może podwyższyć cenę, jeżeli mało kto chce za niego zapłacić – musi ją obniżyć, żeby w ogóle go sprzedać.
Powiedz, że właśnie te ciągłe negocjacje cen między przedsiębiorcami a klientami to coś, na czym opiera się wolny rynek.
Zapytaj:
• Czy przemawia do was ta metafora?
• Czy możecie podać przykłady z codziennego życia, w których obserwujemy, jak producenci próbują dostosować cenę do możliwości klienta, a klienci reagują na propozycje producentów?
Możesz podać przykłady takich sytuacji: kiedy zbliża się sezon zimowy, w sklepach pojawia się nowa kolekcja ubrań, które sprzedawane są po dość wysokich cenach. W połowie sezonu następuje obniżka (coraz mniej osób jest zainteresowanych produktem, sprzedawcy muszą więc obniżyć cenę, żeby zachęcić ich do „licytacji”), a kiedy mija, a kolekcja nie jest jeszcze wyprzedana, nierzadko ubrania można kupić z 50 proc. obniżką (cena jest obniżona do granic możliwości, bo sprzedawca chce sprzedać towar i zachęcić ludzi do „licytacji”). Innymi słowy: im więcej ludzi bierze udział w „licytacji” przedmiotów na rynku (czyli chce je kupić), tym cena bardziej idzie w górę. Analogicznie jest z jej obniżeniem.

Ćwiczenie 3
Image

Czas:

10 min.
Image

metoda:

miniwykład
Image

pomoce:

kreda i tablica lub flipchart i marker

Po jednej stronie tablicy zapisz hasło PRZEDSIĘBIORCA, po drugiej – KLIENT. Powiedz, że zazwyczaj zanim przedsiębiorca wyznaczy cenę, po jakiej sprzeda swój produkt/usługę, musi dokonać kalkulacji. Podobnie dzieje się z klientem, który musi oszacować, jaką cenę jest w stanie zapłacić za towar, którego potrzebuje.
Zapytaj o PRZEDSIĘBIORCĘ:
• Co waszym zdaniem ma wpływ na to, po jakiej cenie przedsiębiorca sprzeda swój produkt?
Zbierz odpowiedzi, które padną od grupy. Zauważ, że przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę zarówno koszty produkcji, które zależne są z kolei od tego, po jakiej cenie kupi produkty potrzebne do wyprodukowania jego towaru (możesz posiłkować się przykładami z rozdziału „Koszty i ceny” podręcznika „Wolna przedsiębiorczość”), płace dla pracowników, wynajem lokalu i zysk dla siebie.
Zapytaj:
• Jakie są granice obniżania ceny przez producentów? Dlaczego, skoro nikt nie chce kupić soku za 3,5 zł, nie sprzedają go po 1 zł?
Zauważ, że producentowi nie opłaca się zejść poniżej kosztów wytworzenia produktu.
Zapytaj:
• Co może się składać na koszty wytworzenia produktu?
Poproś o wymienianie tych rzeczy i zapytaj:
• Od czego zależy cena czynników produkcji?
Zauważ, że cena ta zależy także od cen podyktowanych przez innych producentów. I że ci – analogicznie do klientów – określają ceny swoich produktów, biorąc pod uwagę poniesione koszty i to, ile odbiorca (czyli nasz hipotetyczny przedsiębiorca) jest w stanie za nie zapłacić. Powiedz, że tu ponownie mamy do czynienia z „licytacją”.
Następnie zapytaj o KLIENTA:
• Co decyduje o tym, jaką cenę klient jest w stanie dać za jakieś towary lub usługi?
Zwróć uwagę, że klient w swoich kalkulacjach (podobnie jak uczestnicy licytacji z pierwszego ćwiczenia) bierze pod uwagę to, jak bardzo potrzebuje danego przedmiotu i czy ma środki na jego zakup (innymi słowy: jaki będzie koszt alternatywny tego, że za swoją pensję kupi określone przedmioty).
Podkreśl, że klient może także chcieć porównać cenę tego samego towaru u innego przedsiębiorcy/sprzedawcy. Ale jego cena także zależy od cen innych przedsiębiorców, którzy – podobnie jak on – patrzą na cenę kosztów produkcji.

Ćwiczenie 4
Image

Czas:

10 min.
Image

metoda:

dyskusja
Image

pomoce:

kreda i tablica

Podsumowując miniwykład z poprzedniego ćwiczenia i wskazując na zapisane po obu stronach tablicy hasła PRZEDSIĘBIORCA i KLIENTA, zadaj pytanie:
• Kto według was ma większy wpływ na cenę przedmiotu – przedsiębiorca czy klient?
Poproś, żeby w zależności od odpowiedzi uczestnicy i uczestniczki zajęli miejsca po lewej lub prawej stronie (niezdecydowani mogą stanąć/usiąść na środku) i uzasadnili swój wybór.
Podsumuj dyskusję, zauważając, że producent, biorąc pod uwagę koszty wytworzenia produktu, decyduje, po jakiej cenie go sprzeda. Ale dopiero klient, kupując ten produkt lub go odrzucając, ocenia, ile jest w stanie za niego zapłacić. Powiedz, że choć jako jednostki mamy niewielki wpływ na ceny danych produktów, to suma wszystkich decyzji konsumenckich stanowi wielką siłę, która może doprowadzić do obniżki cen. I w takim sensie konsument może wpływać na cenę produktu.
Na koniec, nawiązując do ćwiczenia, w którym uczestnicy i uczestniczki licytowali marzenia, wprowadź pojęcie SUWERENNOŚCI KONSUMENTA, który – choć nie decyduje o cenie jako takiej, decyduje jednak o tym, ile jest w stanie zapłacić za dany przedmiot i dlatego ma wpływ na kroki sprzedawców i producentów. Tłumacząc pojęcie, możesz odwołać się raz jeszcze od metafory licytacji. Zauważ, że wysokość ceny zależy od tego, ile osób chce dane dobro kupić (takie zjawisko nazywamy popytem). Dlatego właśnie konsumenta uważa się za główną siłę napędową procesów gospodarczych.
Podsumuj dyskusję stwierdzeniem, że cena produktu jest wypadkową KOSZTÓW PRODUKCJI i decyzji SUWERENNEGO KLIENTA.

Materiały

Brak

Słowniczek

cena

stosunek wymiany pomiędzy towarami. Przy wymianach z użyciem pieniądza
cena oznacza zwykle liczbę jednostek pieniężnych, jaką trzeba zapłacić za jednostkę kupowanego dobra (np. cena chleba może wynosić 3 zł). W barterze ceny są wyrażane bez pomocy pieniądza – przykładowo, jeśli rybak dał rolnikowi dwa śledzie w zamian za 10 jajek, to cena jednego śledzia wynosi 5 jajek, a cena jednego jajka to 1/5 śledzia.

koszty produkcji

wartość czynników produkcji zużytych do wytworzenia danego dobra. Koszty produkcji to przede wszystkim wartość półproduktów i surowców, które przetwarzamy oraz wartość usług, które wynajmujemy (np. pensje pracowników). Oprócz tego trzeba pamiętać, że do produkcji często niezbędne jest użycie maszyn, narzędzi i odpowiedni budynek. Jeśli firma jest właścicielem takich dóbr, to specyficznym kosztem produkcji jest tzw. amortyzacja, czyli utrata wartości dóbr na skutek zużycia (przykładowo: jeśli jakaś maszyna może być używana przez średnio 10 lat, to co roku powinniśmy uwzględniać w kosztach utratę 10% jej wartości). Kosztem produkcji jest też koszt alternatywny czasu i pracy przedsiębiorcy, który poświęca na kierowanie działalnością firmy.

popyt

zależność między ceną danego dobra a ilością dobra, jaką ludzie są skłonni przy danej cenie nabyć (wielkością popytu). Kształt tej funkcji zależy od preferencji ludzi. Pod tym hasłem kryją się jednak rozmaite czynniki (moda, pora roku, informacje o dostępnych alternatywach itd.). Zgodnie z prawem popytu im wyższa cena danego dobra, tym mniejsza ilość chętnych na nabycie tego dobra. Graficznie tę zależność przedstawiamy zwykle na wykresie z ceną na osi Y i ilością na osi X – krzywa popytu będzie opadała w prawo. Popyt jest nazywany także funkcją popytu.

suwerenność konsumenta

swoboda podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów w kapitalizmie. Z suwerennością konsumenta mamy do czynienia, jeśli system prawny nie określa, kto może działać na danym rynku (przykładowo do niedawna nie mieliśmy suwerenności konsumenta w zakresie usług pocztowych, bo takie mogła wykonywać z mocy prawa jedynie Poczta Polska). Skutkiem istnienia suwerenności jest to, że o podziale dochodów i użyciu czynników produkcji do konkretnych przedsięwzięć decydują ostatecznie konsumenci swoimi decyzjami o zakupie lub odmowie zakupu dóbr oferowanych przez przedsiębiorców.